Darmowa dostawa od 169,90 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

         REGULAMIN 

 

I.            INFORMACJE OGÓLNE:

1.    Sklep internetowy Kuchnie Świata prowadzony jest przez Kuchnie Świata S.A. z siedzibą w Warszawie (01-708), przy ul. Słodowiec 10/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271103, posiadającą numer NIP 1180039859, numer REGON 010301640, kapitał zakładowy w wysokości

        1 689 000,00 PLN opłacony w całości.

2.    Kontakt ze sklepem internetowym Kuchnie Świata jest możliwy:

a.      za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@kuchnieswiata.com.pl

b.      telefonicznie pod numerem telefonu +48 507 012 094

        Kontakt telefoniczny dostępny jest w godzinach 11:00-14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

 

II.            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.    Kuchnie Świata S.A. od dawna przestrzega wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.  

2.    W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(zwanego dalej "Rozporządzeniem") oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zmianami), zobligowani jesteśmy poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest firma Kuchnie Świata S.A. zarejestrowana w Warszawie 01-708, ul. Słodowiec 10/10 (zwana dalej także: "Sklepem Internetowym"), będąca właścicielem domeny internetowej: https://sklep.kuchnieswiata.com.pl. 

3.    Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu: 

a. złożenia i realizacji zamówienia na nasze wyroby na podstawie umowy sprzedaży; 

b. wystawienia faktur VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT; 

c. realizacji zamówionych usług doradczych i szkoleniowych w ramach wyrażonych zgód. 

d. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: 

- świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

- obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

- w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

e. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

4.    Tylko w przypadku, jeżeli wyrażą Państwo odrębną dobrowolną zgodę, będziemy: 

a. przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych; 

b. przekazywać Państwa dane osobowe partnerom biznesowym Kuchnie Świata S.A., w celu realizacji przez nich własnych działań marketingowych. 

5.    Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych w zakresie umożliwiających nam wystawienie faktury VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e oraz art. 125 ustawy o podatku od towarów i usług. 

6.    Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Kuchnie Świata S.A. w zakresie i celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, prowadzenia wysyłki newslettera, wysyłek zamówionych towarów, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 

a. ING Bank Śląski S.A. 

b. Twisto Polska sp. z o.o. 

7.     Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas: 

a. przez okres realizacji umowy, a po tym okresie do czasu przedawnienia się roszczeń z tej umowy; 

b. w celach marketingowych, do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu albo do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, a po tym momencie przez okres, w którym może pojawić się potrzeba udowodnienia przed organami władzy państwowej, że nasze działania marketingowe wobec Państwa były zgodne z prawem. 

8.     Mają Państwo prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b. przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

c. wniesienia sprzeciwu z związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby marketingowe. 

9.     Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres Kuchnie Świata S.A. lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: iodo@kuchnieswiata.com.pl 

10.   W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim jej Państwo udzielili. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można dokonać za pomocą przesłanego pisemnego i podpisanego czytelnie wniosku na adres biura handlowego: Kuchnie Świata S.A., Łomna, ul. Gdańska 34, 05-152 Czosnów lub e-mail na adres firmowy: sklep@kuchnieswiata.com.pl  

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o. 

 

III.            ZAKUPY I PŁATNOŚCI 

1.   Kuchnie Świata zobowiązują się dostarczyć klientowi zamówione produkty bez wad.

2.  Ceny produktów w sklepie internetowym Kuchnie Świata są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, ceny nie zawierają kosztów wysyłki produktów do klienta.

3.  Jako formę płatności akceptujemy przelew zwykły, płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24, imoje (przedpłata na konto), Twisto (odroczona płatność) oraz pobranie (przesyłka kurierska). 

4.    Regulamin formy płatności Przelewy24 zawarty jest w części "PŁATNOŚCI Przelewy24" (patrz poniżej). 

5.   Termin zapłaty w przypadku płatności przelewem wynosi 10 dni od dnia złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.

6.    Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Kuchni Świata.

7.  Całkowita kwota do zapłaty obejmująca cenę zamówionych produktów, oraz koszty transportu wskazana jest w zamówieniu, które zostanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez klienta. 

 

IV.            PŁATNOŚCI PRZELEWY24 (PAYPRO SA) 

1.    Forma płatności Przelewy24 umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego Przelewy24.pl, należącego i obsługiwanego przez firmę PayPro SA z siedzibą w 60-198 Poznań, ul. Pastelowa 8, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, KRS 0000347935. Przelewy.pl udostępnia miedzy innymi następujące formy płatnosci: e-przelewy, kartą płatniczą, e-transfery, przekazy i przelewy bankowe. 

2.   Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24. 

3.   Kuchnie Świata nie pobierają opłat od klientów za korzystanie z systemów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu płatniczego Przelewy24.pl, którego właścicielem jest PayPro SA 

4.    Warunki realizacji płatności określa regulamin świadczenia usługi przez PayPro SA 

5.    Kuchnie Świata nie ponoszą  odpowiedzialności za bezpieczeństwo i przebieg transakcji realizowanych przez PayPro SA oraz za sposób przetwarzania danych osobowych przez PayPro SA 

6.   Reklamacje dotyczące przebiegu płatności realizowanych przez Przelewy24 zgłoszone do Kuchnie Świata będą przekazywane do rozpatrzenia przez PayPro SA na warunkach i w terminie określonym w regulaminie Przelewy24. Klient składając reklamację dotyczącą płatności za pośrednictwem Przelewy24 powinien podać numer, datę i kwotę transakcji realizowanej przez Przelewy24. 

V.            WYSYŁKA 

1.      Do każdej przesyłki załączamy paragon fiskalny lub na żądanie fakturę VAT. 

2.      Faktura VAT zostanie wystawiona wyłącznie po podaniu poprawnych danych nabywcy wraz z numerem NIP.  

3.   Informację o wysyłce przekażemy klientowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany podczas  rejestracji lub wskazany w zamówieniu.  

4.      Wysyłkę prowadzimy za pośrednictwem firm kurierskich: POCZTA POLSKA, FedEx, DPD oraz InPost. 

5.   Możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów jest dostępna jedynie po dokonaniu przedpłaty (przelew) na konto. Zamówienie można odebrać w sklepie "Kuchnie  Świata" w Warszawie CH Złote Tarasy, ul. Złota 59 oraz w Centrali firmy Kuchnie Świata S. A., Łomna, ul. Gdańska 34 (10km za Łomiankami) - opcja odbioru osobistego została wyłączona do odwołania.

6.      Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej zamówione produkty wysyłamy w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) do 72 godzin od  zaksięgowania prawidłowej kwoty (koszt produktów + koszt wysyłki) na naszym rachunku bankowym, dotyczy to również  odbioru osobistego. 

7.      Wysyłki prowadzone są każdego dnia o stałych godzinach tj.: 

     - 8:00 dla odbioru osobistego w Delikatesach Kuchnie Świata w C. H. Arkadia oraz w C. H. Złote Tarasy; 

     - 10:00 dla wysyłki kurierem DPD, kurierem InPost, paczkomatów InPost; 

     - 12:00 dla wysyłki Pocztą Polską oraz FedEx.

W przypadku zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowych Kuchni Świata w godzinach późniejszych niż wskazane powyżej zamówione produkty zostaną wysłane w następnym dniu roboczym. 

8.      Całkowity czas oczekiwania na zamówienie jest sumą czasu wysyłki (czas od rozpoczęcia realizacji, przez kompletację, pakowanie i wysyłkę zamówienia - zwykle do 72h) oraz czasu potrzebnego przewoźnikowi na dostarczenie paczki.

 

VI.            KOSZTY WYSYŁKI

1.      Koszty wysyłki produktów ponoszone są przez klienta.

2.     Koszt wysyłki liczony jest na podstawie zsumowanych wag brutto zakupionych towarów oraz dodaniu 500g opakowania  (folia bąbelkowa, wypełniacz, karton, folia stretch). Tabela zawierająca koszt wysyłki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.     Maksymalna waga jednej paczki to: 30kg dla kuriera DPD i FedEx, 30kg dla kuriera InPost, 20kg dla Poczty Polskiej, 20kg dla Paczkomatów InPost . W przypadku gdy waga paczki przekroczy wagę maksymalną jednej paczki pozostałe produkty zostaną zapakowane do kolejnej paczki. Koszt każdej kolejnej paczki ponosi klient i zostanie on ustalony zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu. 

4.    Jeżeli podczas składania zamówienia klient nie wskazał, iż produkty mają być odebrane osobiście lub wysłane przesyłką kurierską pobraniową należy niezwłocznie poinformować Kuchnie Świata o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@kuchnieswiata.com.pl z jednoczesnym wskazaniem numeru zamówienia.

5.    W przypadku gdy adres wysyłki jest inny niż adres wskazany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia należy niezwłocznie poinformować Kuchnie Świata o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@kuchnieswiata.com.pl z jednoczesnym wskazaniem numeru zamówienia. 

 

VII.            REKLAMACJE

1.     Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@kuchnieswiata.com.pl.

2.     Reklamacja powinna zawierać:

a.      Imię i nazwisko klienta,

b.      Adres poczty elektronicznej klienta,

c.       Numer zamówienia,

d.      Wskazanie i opisanie przyczyn reklamacji.

3.     Prawidłowo sporządzona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni od dnia jej złożenia.

4.  Kuchnie Świata mają prawo zwrócić się do klienta z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

5.     Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana klientowi na adres poczty elektronicznej przez niego wskazany.

 

VIII.            PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.    Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Kuchniami Świata w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. 

2.    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować Kuchnie Świata S.A. z siedzibą w Warszawie (01-708), przy ul. Słodowiec 10/10, numer telefonu +48 507 012 094, adres poczty elektronicznej sklep@kuchnieswiata.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną.

4.    Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

5.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.   W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z tą umową, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej z Kuchniami Świata.

7.     Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Kuchnie Świata mają prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.   Odesłanie lub przekazanie rzeczy powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował Kuchnie Świata o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9.     Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10.  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:

a)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)      zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

IX.            INNE 

1.      Produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego Kuchni Świata nie są objęte gwarancją producenta.

2.      Wystawimy faktury VAT również na koszty wysyłki.

3.      Koszt wysyłki zgodnie z obowiązującym prawem, zawiera podatek VAT.

4.  Administratorem danych osobowych przekazanych przez klienta są Kuchnie Świata S.A. Dane osobowe są    wykorzystywane tylko do realizacji umowy sprzedaży oraz obsługi zamówienia.

5.    W przypadku nieotrzymania przesyłki przez klienta wciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia (może świadczyć to o  zaginięciu paczki przez przewoźnika) prosimy o niezwłoczny kontakt.

6.  Obszarem działania sklepu Internetowego Kuchnie Świata objęta jest cała Polska, nie realizujemy zamówień  zagranicznych.

7.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustaw  konsumenckich.

8.    Sklep Kuchnie Świata jest Partnerem Programu Rabatowego „Galeria rabatów” Banku Pekao S.A. i dla Klientów Banku  Pekao S.A. udziela 15 % rabatu na zakup produktów z kuchni indyjskiej. Rabat nie obejmuje produktów promocyjnych.  Więcej informacji na stronie www.rabatypekao.pl

  

 

Załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego Kuchni Świata.

 

Koszt wysyłki paczki

Koszt dostawy zamówienia

Pobierz plik - strefa dostaw według kodów pocztowych 

Przesyłka gratis od 169,90zł

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu sklepu internetowego Kuchni Świata.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Kuchnie Świata S.A.

Łomna, ul. Gdańska 34

05-152 Czosnów

sklep@kuchnieswiata.com.pl

+48 507 012 094

 

 

Ja ……………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1.    ………………………………….,

2.    ………………………………….,

3.    ………………………………….,

4.    ………………………………….,

5.    ………………………………….,

6.    ………………………………….,

7.    ………………………………….,

8.    ………………………………….,

9.    ………………………………….,

10.  …………………………………..

·        Numer zamówienia ………………………….

·        Data odbioru rzeczy ………………………….

 

 

Imię i nazwisko konsumenta ………………………….

Adres konsumenta ……………………………………..

Data …………

 

………………………….

Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest

przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

pixel